In 2018 zal Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, voor de derde keer een Vlaamse Scriptieprijs Onlinehulp uitreiken. Met de Vlaamse Scriptieprijs Onlinehulp wordt het ontwikkelen, bundelen en verspreiden van kennis over onlinehulpverlening voor welzijn en gezondheid in Vlaanderen gestimuleerd.

Het doel van deze Vlaamse Scriptieprijs Onlinehulp is drieledig: 

  1. Het stimuleren van ontwikkeling van kennis over onlinehulpverlening voor welzijn en gezondheid. Met name: het stimuleren van studenten in het hoger onderwijs om onlinehulp als thema in hun bachelor- of masterproject uit te werken. Omdat online communiceren essentieel deel uitmaakt van hun leefstijl is het zowel voor henzelf als voor de welzijns- en zorgsector wenselijk dat hun professionele betrokkenheid bij en hun inzichten in de toekomst van onlinehulpverlening geactiveerd worden; 
  2. Het bundelen van deze kennis over onlinehulpverlening voor welzijn en gezondheid. Vele (vaak degelijke) bachelor- en masterprojecten blijven ‘verborgen’ in de mediatheken van de opleidingen. Het bundelen van deze knowhow kan én inspirerend zijn voor het werkveld én een database vormen waarop anderen zich kunnen inspireren voor verder onderzoek of ontwikkeling van onlinehulp; 
  3. Het verspreiden van deze kennis over onlinehulpverlening voor welzijn en gezondheid. Via deze scriptieprijs willen we de knowhow verspreiden naar het werkveld en de opleidingen.

Alle onderwerpen die te maken hebben met onlinehulpverlening of blended hulp voor welzijn en gezondheid komen in aanmerking (voor zover ze vallen binnen de definitie en werkveldsector zoals omschreven in het reglement).

Indienen voor de scriptieprijs

De indiening moet voldoen aan volgende voorwaarden:

  • bachelor- of masterproject die door een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs in het academiejaar 2017-2018 worden beoordeeld met 14 op 20 of meer;

  • onlinehulp voor welzijn en gezondheid als hoofdonderwerp hebben. Onder onlinehulp voor welzijn en gezondheid verstaan we “elke interventie waarbij gebruik gemaakt wordt van informatie- en communicatietechnologie (ICT) met het oog op het bestendigen of verhogen van welzijn en gezondheid in de ruimste zin van het woord. Door interventie centraal te stellen in deze definitie wordt de aandacht gericht op onlinehulptoepassingen die bedoeld zijn voor de communicatie tussen de cliënt, patiënt, hulpvrager én de organisatie, hulpverlener of zorgverstrekker of tussen cliënten/patiënten/hulpvragers onderling”. Robotica en domotica behoren dus niet tot deze omschrijving;

  • onlinehulp voor welzijn en gezondheid in een of meerdere van volgende werkveldsectoren beogen: het algemeen welzijnswerk, de bijzondere jeugdbijstand, de centra voor leerlingenbegeleiding, de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, gezondheidspromotie, de sector kind en gezin, opvoedingsondersteuning, de sector personen met een beperking, thuiszorg of woonzorgcentra;

  • de vorm aannemen van een publiceerbaar werkstuk (met bijkomende verantwoording indien nodig). We denken hierbij aan klassieke scripties, maar ook aan websites, onlinetoepassingen, infographics, filmpjes, ...

Raadpleeg de documenten:

De uiterste datum van indienen is 19 november 2018 om 12 uur ‘s middags.

Indienen gebeurt elektronisch via onderstaand formulier.

Bestuursniveau: 
Vlaamse overheid
Status: 
Student
Aangeboden door: 
Dep WVG

Contact:

Loes
Houthuys
Telefoon: 
02 553 33 68