Voor 2020-2021 lanceren we een oproep 'incentives voor onlinehulpprojecten gericht op het introduceren en implementeren van blended hulp'. We maken 100.000 euro vrij om organisaties hun project te laten realiseren. Voor een project kan maximaal 20.000 euro financiële steun gevraagd worden. De oproep kadert in de beleidsacties onlinehulp waarmee Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke, onlinehulp een duw in de rug wil geven.

Blended hulp, doordacht combineren van online en face-to-faceBlended hulp

Het combineren van face-to-facecontacten met online communicatie kan het hulp- en zorgproces optimaliseren. Als online en offline contacten samen één hulpverleningstraject vormen, dan kunnen we spreken van ‘blended hulp’. Verschillende trajecten en combinatievormen zijn mogelijk. Een eerste contact via een anonieme chat kan uitgroeien tot een volwaardige begeleiding. Een onlinetool kan tijdens een begeleiding als extra ondersteuningsvorm ingezet worden. Een rappel van gemaakte afspraken, het opvolgen van werkpunten, even checken of alles naar wens verloopt, lotgenotencontact, … Via e-mail, beeldbellen, chat, forum, … kan de face-to-facebegeleiding tussendoor opgevolgd worden. De mogelijkheden zijn legio.

Het is echter een uitdaging om een onlinetool effectief in te zetten en volwaardig deel uit te laten maken van het hulpverleningstraject. De introductie moet doordacht gebeuren. Er moet voldoende  aandacht ingebouwd worden voor het selecteren van een goede onlinetool en voor het opleiden en vormen van de medewerkers. De medewerkers moeten het gebruik van onlinehulp als een integraal onderdeel van hun werk zien

Projectoproep

Met deze incentive willen we organisaties een extra startimpuls bieden voor de aankoop (en implementatie) van een onlinehulpprogramma of –licentie, voor het inkopen van procesbegeleiding bij het implementeren van onlinehulp, het vormen en opleiden van personeel of voor ondersteuning om in samenwerking met andere partners een onlinetoepassing te ontwikkelen.

Deze oproep streeft vier doelstellingen na:

  1. Samenwerking tussen organisaties stimuleren bij het uitwerken van een onlinehulpaanbod;
  2. Het realiseren van nieuw onlinehulpaanbod bevorderen, met de nadruk op blended hulp;
  3. Aandacht besteden aan begeleiding en/of intervisie en/of supervisie om de onlinehulp-component met face-to-facecontacten te combineren tot een blended hulpaanbod;
  4. Ruimte creëren voor het ontwikkelen van een visie op het onlinehulpaanbod, met aandacht voor het implementatieproces op korte en langere termijn en met oog voor de inbreng van de eindgebruikers.

De incentive bestaat uit drie luiken: een financiële ondersteuning (max. 20.000 euro), een begeleidingsaanbod op maat van het project en een intervisietraject.

We werken samen met het Netwerk Onlinehulp Vlaanderen, het Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) en het Steunpunt Geestelijk Gezondheid om de projecten te ondersteunen.

Raadpleeg de documenten:

De uiterste datum van indienen is 31 augustus 2020 om 12 uur 's middags

Enkel Vlaamse welzijns- en zorgorganisaties kunnen een aanvraag indienen. 

Indienen is nu niet meer mogelijk.

Bestuursniveau: 
Vlaamse overheid
Status: 
Zorgactor
Aangeboden door: 
Dep WVG

Contact:

Flanders' Care