Gegevensdeling in de welzijns- en gezondheidszorg

Een belangrijk thema is het stimuleren van gegevensdeling in de zorg. Een betere gegevensdeling vergroot de  efficiëntie in de zorg- en welzijnssector en heeft een positieve impact op patiëntveiligheid.

eZorgzaam Vlaanderen

In 2012 is een Rondetafel 'ICT in de zorg' georganiseerd samen met iMinds waar de verschillende stakeholders aanwezig waren. Op basis van de visietekst 'naar een eZorgzaam Vlaanderen' is tijdens de Rondetafel een actieplan uitgewerkt met concrete initiatieven.

De stuurgroep eBeleid stelde een nieuwe versie van het actieplan “naar een e-Zorgzaam Vlaanderen” op voor de huidige legislatuur 2014 - 2019.

Bekijk ook de visietekst (pdf) en de eerste versie van het actieplan (pdf) over een eZorgzaam Vlaanderen.

U kan nu ook het statusrapport (pdf) over 'Naar een eZorgzaam Vlaanderen' doornemen.

 

Decreet gegevensdeling in de zorg

Op 25 april 2014 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de informatisering van de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Het decreet laat toe dat zorg- en hulpverleners (persoons)gegevens van een zorggebruiker met wie ze een therapeutische relatie of een zorgrelatie hebben, elektronisch kunnen delen met andere zorg- en hulpverleners. Hierbij gaat het natuurlijk enkel over gegevens uit het elektronisch medisch of zorgdossier die relevant zijn voor de zorg van hun zorggebruiker.

Bij de uitvoering van dit decreet zullen de voorzieningen, de zorg- en hulpverleners, de ziekenfondsen en andere actoren een belangrijke rol hebben via het "Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg" (VASGAZ).

Vitalink

Vitalink is het nieuwe platform van Vlaanderen dat echte samenwerking en gegevensdeling tussen verschillende actoren in de gezondheids- en welzijnswereld concreet moet maken. Dit platform stond vroeger bekend als de Eerstelijnskluis.

Vitalink garandeert dat de zorgverleners de geactualiseerde kerngegevens van een patiënt/gebruiker altijd beschikbaar hebben, zodat op elk moment en op elke plaats de juiste beslissingen kunnen worden genomen met betrekking tot diagnose en behandeling. De informatie kan enkel gedeeld worden tussen zorgactoren die een therapeutische relatie hebben met de patiënt. Op dit moment loopt het proefproject rond het delen van het medicatieschema.

Vitalink

 

 

 

 

Beheersorgaan standaarden in de zorg

De werkgroep 'beheersorgaan standaarden in de zorg' gaat na of er een beheersorgaan kan opgericht worden dat het gebruik van goede standaarden voor de gegevensdeling in de zorg kan faciliteren en stimuleren. Deze werkgroep werd opgericht binnen het zorgvernieuwingsplatform.

 

CoBRHA

Om het toegangsbeheer voor gegevensdelende systemen goed te kunnen organiseren (en om vlot gegevens over zorgvoorzieningen en zorgverleners te kunnen delen), werkt de Vlaamse Gemeenschap mee aan CoBRHA, een kadaster bij eHealth met identificatiedata van erkende zorgvoorzieningen en erkende zorgverleners.