Steunmaatregelen | Demonstratieproject

Binnen Flanders’ Care worden de demonstratieprojecten beschouwd als een belangrijk instrument om de brug te maken van ontwikkeling naar implementatie met een economische valorisatie in Vlaanderen en mogelijks internationaal. Op 16 september 2013 sloot de vierde oproep demonstratieprojecten af. 

Wat zijn demonstratieprojecten?

De doelstelling van een demonstratieproject is het aantonen van de meerwaarde volgens de beide Flanders’ Care sporen, nl. het zorgspoor en het economisch spoor. De innovatie die men voor ogen heeft, dient een verbetering te realiseren op het vlak van kwaliteit van zorg en daarenboven dient deze perspectief te bieden op een uitrol in Vlaanderen en op internationale valorisatie. Dit veronderstelt de praktijknood van een zorginstelling als uitgangspunt, effectmeting en benchmarking en in vele gevallen partnering voor kenniscreatie en uitrol.

De mate waarin het demonstratieproject bijdraagt tot de realisatie van deze specifieke doelstellingen wordt mee in overweging genomen bij de beoordeling ervan. Een belangrijk aandachtspunt is dat de voorstellen additioneel moeten zijn aan het bestaande aanbod van tools, diensten en instrumenten dat al op de markt is. 

Voorbeelden:

Bekijk de compilatievideo van de 2e en 3e oproep :

 

Andere voorbeelden van demonstratieprojecten vind je bij 'in de kijker'.

Vierde oproep 

Deze oproep richt zich op samenwerkingsovereenkomsten tussen een zorgactor en een onderneming. De wijze van subsidiëren blijft gelijklopend met de vorige oproepen. De subsidie bedraagt telkens 80% van de aanvaarde projectkosten met een maximum van 200.000 euro voor een demonstratieproject. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, stelt hiervoor een budget van 1 miljoen euro ter beschikking.

Hieronder vindt u alle nodige documenten voor de aanvraag:

De projectaanvragen worden geëvalueerd met behulp van dit evaluatieformulier.

Hier vindt u een overzicht van veelgestelde vragen.

De oproep staat open tot en met 16 september 2013, 12.00 uur ’s middags. Indienen kan enkel via mail naar flanderscare@vlaanderen.be.

Op 24 juni 2013 vond een infosessie plaats over de vierde oproep. 

U kan de presentaties hieronder bekijken:

Prioritaire doelgroepen voor de vierde oproep:

  • Ouderen
  • Personen met een beperking
  • Personen met een hersenaandoening (dementie, niet-aangeboren hersenaandoening, …)

Demonstratieprojecten worden uitsluitend als thematische oproep gelanceerd. Bij de vierde oproep worden de volgende specifieke beleidsthema’s voorop gesteld:

  • Technologieën die thuiszorg bevorderen en/of de autonomie van de zorgbehoevende persoon versterken. (assistieve technologieën, technologie die gebrek kunnen compenseren/interface technologie/technologie voor aangepaste woning, monitoring applicaties, isolement doorbrekende oplossingen).
  • Technologieën voor efficiënter inzetten van personeel in de thuiszorg, de thuisvervangende woonzorg of de intramurale zorg.

Wie kan een demonstratieproject indienen?

Bij een klassiek demonstratieproject bevat het beoogde samenwerkingsverband tenminste één zorgactor en tenminste één onderneming. Eén van beiden kan de projectindiener zijn. Een kenniscentrum kan aansluiten bij het samenwerkingsverband, maar geendemonstratieproject indienen. Het bewijs van de samenwerking dient geleverd te worden door een ingevulde en ondertekende samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken partijen.

Nog vragen?

Met vragen over deze steunmaatregel, kan u terecht bij:

Coördinatie Flanders' Care
Tel: 
+32 (0)2 553 33 68